Konkurs: Daj się urządzić Gumtree!

Marzysz o nowym wystroju sypialni? Twoje łóżko trzeszczy przy każdym ruchu, a w przedpokoju przydałaby się nowa, duża szafa? Dzięki Gumtree już niedługo możesz mieć wymarzone meble, a wystrój Twojego mieszkania zostanie zaaranżowany przez profesjonalnego architekta! Wraz z blogiem o urządzaniu wnętrz Mile Maison oraz EasyDraft, firmą zajmującą się profesjonalną aranżacją i wystrojem wnętrz, organizujemy konkurs, w którym możesz wygrać profesjonalną aranżację mieszkania o wartości 7000 zł.

Co zrobić, aby wygrać?

Przekonaj nas, że to właśnie Ty potrzebujesz nowych mebli. Nagraj filmw, na którym pokażesz nam swoje mieszkanie, lub pokój, który wymaga interwencji, opowiedz nam o tym, jakich mebli potrzebujesz i dlaczego. Nie chcesz nagrywać filmu? Przyślij nam zdjęcia i krótki tekst, w którym opowiesz nam, jakich mebli najbardziej potrzebujesz, co chcesz zmienić w swoim mieszkaniu lub pokoju. Liczymy na Twoje poczucie humoru i kreatywność 🙂 Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: konkurs@gumtree.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w niedzielę, 9 listopada 2014, o godzinie 21:00, a już tydzień później, 17 listopada, ogłosimy nazwiska zwycięzców. Do wygrania są:

 • I miejsce: aranżacja wnętrza przez profesjonalnego architekta wnętrz artykułami o wartości 7000zł zakupionymi w serwisie Gumtree.pl

Aranżacja polega wyłącznie na pomocy w wyborze odpowiednich mebli i akcesoriów, zaplanowaniu ich rozkładu i pomocy w ustawieniu, a nie na pracach remontowo-budowlanych;

 • II miejsce: aranżacja wnętrza przez profesjonalnego architekta wnętrz artykułami o wartości 5000zł zakupionymi w serwisie Gumtree.pl;
 • III miejsce: 2000zł i wskazówki dotyczące aranżacji mieszkania od profesjonalnego architekta.

Zapraszamy do udziału w zabawie!

***

REGULAMIN KONKURSU “Daj się urządzić Gumtree!”

 

 • § 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Gumtree opisanym w § 2 („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Clue PR, Pankiewicza 1/6, 00-696 Warszawa („Organizator”). Organizator zapewnia techniczną pomoc w przeprowadzeniu Konkursu i odpowiada za wydanie nagród opisanych w § 3 („Nagrody”).
 3. Organizator działa na zlecenie firmy Gumtree Polska, która jest sponsorem Nagród („Sponsor”).
 4. Konkurs będzie trwał od dnia 27.10 października 2014 roku od godziny 21:00 do dnia 9.11 2014 roku do godziny 21:00 („Termin Konkursu”).
 5. Uczestnikiem Konkursu (“Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub która uzyskała zgodę na udział w Konkursie swojego opiekuna prawnego, posiadająca obywatelstwo polskie, mająca miejsce zamieszkania w Polsce.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Sponsora lub Organizatora lub podmiotów z nimi powiązanych, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin, o których mowa powyżej, rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

 

 • § 2 Zasady Konkursu
 1. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestników pracy w postaci filmu video (o długości do 3 minut) lub zdjęć (min. 3, max. 10) przedstawiających zgłaszane do aranżacji mieszkanie lub pokój wraz z krótkim opisem Uczestnika uzasadniającym swoje zgłoszenie. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: konkurs@gumtree.pl. Każde zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, adres i nr telefonu Uczestnika konkursu. W przypadku, gdy zgłaszane mieszkanie jest wynajmowane, uzyskanie zgody właściciela na pokazanie mieszkania leży w gestii osoby zgłaszającej mieszkanie do Konkursu. Zwycięzcy będą proszeni o przesłanie pisemnej zgody właściciela. Przyjmowanie zgłoszeń będzie trwało do dnia 9.11.2014 do godziny 21:00.
 2. Spośród nadesłanych prac 3-osobowe Jury, kierując się kryterium kreatywności, atrakcyjności oraz oryginalności, wyłoni 3 zwycięzców, przyznając kolejno 1, 2 i 3 miejsce. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi dnia 17.11.2014 na profilu Sponsora w serwisie Facebook.com oraz na stronie blog.gumtree.pl.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w Konkursie. W przypadku zgłoszenia większej liczby prac, pod uwagę będzie brana ta praca, która została nadesłana przez danego Uczestnika jako pierwsza.
 4. Organizator nabywa własność oraz autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych prac, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania ochrony. Dodatkowo każdy Autor oświadcza i potwierdza, że:
 • akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;
 • przenosi na Gumtree.pl wszystkie prawa autorskie do nagrodzonego projektu;
 • udziela Gumtree.pl zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie wybranego projektu, a także na wprowadzanie logotypów sponsorów i partnerów
 • ponosi pełną odpowiedzialność wobec Gumtree.pl i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniona praca naruszała prawa, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.

 

§ 3 Nagrody

 1. Wszystkie Nagrody ufundował Organizator i to on odpowiada za ich wydanie.
 2. Nagrody główne:
 • I miejsce: aranżacja wnętrza przez profesjonalnego architekta wnętrz artykułami o wartości 7000zł zakupionymi w serwisie Gumtree.pl

Aranżacja polega wyłącznie na pomocy w wyborze odpowiednich mebli i akcesoriów, zaplanowaniu ich rozkładu i pomocy w ustawieniu, a nie na pracach remontowo-budowlanych;

 • II miejsce: aranżacja wnętrza przez profesjonalnego architekta wnętrz artykułami o wartości 5000zł zakupionymi w serwisie Gumtree.pl;
 • III miejsce: 2000zł i wskazówki dotyczące aranżacji mieszkania od profesjonalnego architekta.

 

 1. Organizator oświadcza, iż odprowadzi 10% podatku od Nagród zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  1. Odbiór lub przekazanie Nagród nastąpi w ustalonym przez Zwycięzców i Organizatora terminie, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników. W tym terminie Zwycięzcy muszą udostępnić mieszkanie do aranżacji, w przeciwnym razie nagroda przepada.
  2. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostaje pozbawiony prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej wydaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

 

§ 4 Reklamacje

 1. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres Organizatora i zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.

 

 

 • § 5 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926),
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru Nagród.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych przechowywanych w siedzibie Organizatora.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w sprzeczności z zasadami fair play zostaną zdyskwalifikowani.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 5. Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej (www.blog.gumtree.pl)
 6. Sponsorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niedostarczenie przesyłek z Nagrodą przez firmę kurierską lub pocztę, w szczególności gdy dostarczenie przesyłki jest niemożliwe ze względu na błędnie podany adres Uczestnika.
 7. Konkurs jest realizowany przez Administratora Strony Konkursowej, który jest pracownikiem Gumtree Polska. Uczestnik powierza swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu) Organizatorowi Konkursu. Wszelkie dane podane przez Uczestnika Konkursu będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

 

3 thoughts on “Konkurs: Daj się urządzić Gumtree!”

Leave a Reply