REGULAMIN KONKURSU „Podróże zero waste z Gumtree”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Podróżowanie zero waste z Gumtree” zwanym dalej „Konkursem”, który organizowany jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego dostępnego pod adresem https://www.facebook.com zwanego dalej „Facebook”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Alicja Wysocka-Świtała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Alicja Wysocka-Świtała – wspólnik spółki cywilnej CLUE PR S.C.”, posiadająca numer NIP 9512038281 oraz Karol Świtała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Karol Świtała wspólnik spółki cywilnej CLUE PR S.C.”, posiadający numer NIP 1231021586, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „CLUE PR spółka cywilna” w Warszawie (00-353) przy ul. Cichej 7, posiadającą numer NIP 7010358540, zwani dalej „Organizatorem”. Organizator organizuje Konkurs na zlecenie Marktplaats B.V. z siedzibą w Niderlandach (Holandia), ul. Wibautstraat 224, 1097 DN Amsterdam, zarejestrowanej w niderlandzkim rejestrze działalności gospodarczej prowadzonym przez niderlandzką izbę handlową (Kamer van Koophandel) pod numerem 28058712, będącej jednocześnie fundatorem Nagród.
 3. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
  1. posiada konto w serwisie Facebook,
  1. dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym oraz oprogramowaniem, tj. komputerem lub urządzeniem mobilnym wyposażonym w przeglądarkę internetową lub aplikację Facebook oraz połącznie z siecią Internet.
 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  1. udzielenie Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, o którym mowa w ust. 5 poniżej, na warunkach określonych w Regulaminie oraz w terminie wskazanym w punkcie II ust. 1 Regulaminu,
  1. polubienie Posta Konkursowego, o którym mowa w ust. 5 poniżej, 
  1. zaobserwowanie profilu @GumtreePolska. 
 1. Pytanie Konkursowe brzmi: „Jak dbasz o bycie zero/less waste w trakcie podróży?”. Odpowiedź na Pytanie Konkursowe, zwana dalej „Odpowiedzią” powinna zostać udzielona w komentarzu pod postem konkursowym na profilu @GumtreePolska, który zostanie udostępniony w dniu 16 sierpnia 2021 r. (dalej jako „Post Konkursowy”). 
 2. Przed udzieleniem Odpowiedzi Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udzielenie Odpowiedzi rozumie się jako akceptację postanowień Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Laureatem Konkursu, zwanym dalej „Laureatem”, jest Uczestnik, którego Odpowiedź na Pytanie Konkursowe zostanie uznane przez Komisję Konkursową za najciekawszą, biorąc pod uwagę kryteria wskazane w punkcie III ust. 3 Regulaminu.
 4. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), a w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy w/w ustawy.
 5. Konkurs jest organizowany i prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.08.2021 i potrwa do 12.09.2021 do godz. 23:59.
 2. Przez zakończenie Konkursu rozumie się dzień 12.09.2021 r.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Gumtree oraz ich rodziny.
 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi w czasie trwania Konkursu zamieścić Odpowiedź na Pytanie Konkursowe na profilu @GumtreePolska na Facebooku, zgodnie z postanowieniami punktu I Regulaminu.
 5. Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe należy zamieszczać pod Postem Konkursowym na profilu @GumtreePolska. Odpowiedzi przekazane Organizatorowi w jakiejkolwiek innej formie nie będą brane pod uwagę.
 6. Odpowiedzi będą oceniane zgodnie z punktem III ust. 3 Regulaminu. 
 7. W przypadku, w którym Uczestnik udzieli więcej niż jednej Odpowiedzi, Komisja Konkursowa wybiera jedną, jej zdaniem, najlepszą Odpowiedź.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu Odpowiedzi zawierających treści niezgodne z prawem, z dobrymi obyczajami, niezgodnych z tematyką Konkursu lub takich, które budzą uzasadnione podejrzenia o spreparowanie/plagiat bądź ich autorem nie jest Uczestnik.
 9. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg Konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
 10. W przypadku dyskwalifikacji Laureata, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez Komisję Konkursową.
 11. Organizator ogłosi wyniki Konkursu w formie postu w serwisie Facebook udostępnionego przez profil @GumtreePolska w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu.
 12. Laureaci zostaną indywidualnie poinformowani o wygranej oraz o szczegółach realizacji Nagrody poprzez wiadomość prywatną wysłaną w serwisie Facebook przez profil @GumtreePolska w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu.
 13. Laureaci są zobowiązani do przekazania Organizatorowi w wiadomości prywatnej na profil @GumtreePolska danych do wysyłki nagrody w terminie 5 dni roboczych od uzyskania informacji o wygranej. W przeciwnym razie, Organizator ma prawo do wybrania kolejnej osoby w Konkursie. 

III. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Uczestników 
  i wyboru zwycięskich Odpowiedzi w Konkursie, Organizator powoła Komisję Konkursową. 
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby wybrane przez Organizatora.
 3. Podstawowymi kryteriami oceny dokonywanej przez Komisję Konkursową, prócz spełniania warunków formalnych określonych w punkcie I ust. 3 i 5 Regulaminu jest: 
  1. zgodność treści Odpowiedzi z Pytaniem Konkursowym,
  1. kreatywność,
  1. użyteczność treści Odpowiedzi w życiu codziennym,
  1. polubienie Posta Konkursowego na profilach @GumtreePolska i zaobserwowanie profilu @GumtreePolska.
 1. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najciekawszej Odpowiedzi.
 2. Ocenie będą podlegały jedynie Odpowiedzi zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

IV. NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie, zwanymi dalej „Nagrodami” są zestawy pięciu (5) elementów:
 2. butelka termiczna na wodę,
 3. bambusowe pudełko śniadaniowe ze sztućcami,
 4. torba chłodząca na lunch,
 5. bawełniana torba z korkiem;
 6. torba na żywność wielokrotnego użytku
 7. plecak-worek z nadrukiem.
 8. Nagroda zostanie wysłana do Laureata za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Organizatora.
 1. Organizator przyzna łącznie sześć (6) Nagród jednemu (1) Laureatowi.
 2. Organizator nagrodzi w sumie do pięciu (5) Laureatów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby nagrodzonych Laureatów.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Organizator jest zobowiązany do weryfikacji danych osobowych oraz realizacji Nagrody na rzecz Laureata. W celu realizacji nagrody Laureat jest zobowiązany do udostępnienia Organizatorowi niezbędnych danych osobowych na warunkach wskazanych w punkcie V Regulaminu.
 6. Dane Laureata (tj. pierwsze imię) zostaną opublikowane na profilu @GumtreePolska w aplikacji Facebook, za pośrednictwem którego został ogłoszony konkurs, w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. 
 7. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osobę trzecią.
 8. Wartość nagrody jest niższa niż 2000 złotych i tym samym dochód z tytułu otrzymania nagrody jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

IV. REKLAMACJE 

 1. Reklamacje odnośnie do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: gumtree@cluepr.pl, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 5. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 3 powyżej nie będą rozpatrywane.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator zwany dalej również „Administratorem”.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w niniejszym Regulaminie poprzez udzielenie Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe. Przed udzieleniem Odpowiedzi Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem, w tym w szczególności postanowieniami niniejszego punktu V. 
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, co jednak uniemożliwi udział w Konkursie.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO). 
 5. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest przeprowadzenie Konkursu, wyłonienie Laureatów i wydanie Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 
 6. Laureaci, na zasadach określonych w punkcie II ust. 11 Regulaminu, zostaną poproszeni o podanie, niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Przekazanie takich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagrody. Brak wypełnienia tego warunku, będzie skutkować przyznaniem nagrody uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie.
 7. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu upływu terminu na rozstrzygnięcie ewentualnych reklamacji na zasadach wskazanych w punkcie IV Regulaminu. Po tym czasie, dane zostaną niezwłocznie usunięte.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych na zasadach wskazanych w Regulaminie, dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom powiązanym i partnerom Organizatora uczestniczącym w przeprowadzaniu oceny udzielonych Odpowiedzi, skomunikowania się z Laureatami, obsługi reklamacji, jak również w celu dostarczenia Nagród do Laureatów.
 9. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  1. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  1. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, szczególnie w przypadku realizacji uprawnień Uczestników wskazanych w ust. 9 powyżej, należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: gumtree@cluepr.pl.

VI. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Uczestnik, który udzieli Odpowiedzi oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania treścią udzielonej Odpowiedzi oraz że przysługują mu do tej treści autorskie prawa majątkowe, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich.
 2. Uczestnik, który udzieli Odpowiedzi zwalnia Organizatora z roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora oraz przyjmuje do wiadomości, iż ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z udzieloną Odpowiedzią.
 3. Uczestnik oświadcza, że udzielona Odpowiedź nie została udzielona w innych konkursach.
 4. Do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z treści udzielonej Odpowiedzi, w tym dla potrzeb realizacji celu Konkursu, w szczególności jej oceny przez Komisję Konkursową.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani też związany z serwisem Facebook.
 3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia powstałe na skutek organizacji Konkursu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie oznacza, iż wyraża on zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu oraz dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje na stronie, na której udostępniony jest Regulamin.

Organizator nie gwarantuje, że strony, sieć Internet i w szczególności serwis Facebook będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych oraz działań mających